Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Regulamin Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt
w Orzechowcach
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 06/2016
z dnia 3 marca 2016 r.


 Regulamin organizacyjny
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach


Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, zwane dalej Schroniskiem, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Przemyśl i działa na podstawie:
Ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. nr 158 poz. 1657),
Uchwały Nr 108/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”,
Statutu jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 56/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§1
Cele i zadania Schroniska

 1. Przyjmowanie a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zagubionymi, zabłąkanymi lub bezdomnymi psami oraz chorymi i rannymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec właścicieli których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności.
 2. Zapewnianie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, a także zapewnienie im opieki weterynaryjnej.
 3. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych a także tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.
 4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
 5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o prawach i potrzebach zwierząt, zasadach humanitarnego traktowania zwierząt oraz prawidłowej opieki nad nimi.
 6. Poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji jak największej liczby zwierząt w Schronisku
 7. Prowadzenie profilaktyki poprzez wykonywanie szczepień oraz zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
 8. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.
 9. Humanitarne usypianie ślepych miotów, zwierząt nieuleczalnie chorych oraz z kalectwem, które powoduje ich cierpienie.
 10. We współpracy ze stowarzyszeniami oraz odpowiednimi służbami podejmowanie interwencji w przypadku niewłaściwego lub okrutnego traktowania zwierząt adoptowanych ze Schroniska.
 11. Inicjowanie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla Schroniska.
 12. Współpraca z Urzędem Miejskim w Przemyślu, służbami porządkowymi i technicznymi Gminy Miejskiej Przemyśl, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zakładami leczniczymi dla zwierząt, wolontariuszami oraz innym podmiotami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 2
Organizacja Schroniska

 1. Pracą Schroniska kieruje Kierownik, który zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje Schronisko wobec organów administracji publicznej, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 2. Schronisko jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Kodeksu Pracy a Kierownik Schroniska wykonuje wobec pracowników Schroniska wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma określone w zakresie czynności szczegółowe obowiązki.
 4. W sprawach administracyjnych Schronisko przyjmuje interesantów w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00.

Na terenie Schroniska zabrania się w szczególności:
a) spożywania alkoholu,
b) wstępu osobom nietrzeźwym,
c) drażnienia zwierząt,
Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:
a) wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty lub zezwolenia pracownika Schroniska,
b) otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez kraty (pręty) wybiegów,
c) wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia kierownictwa Schroniska,
d) karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska.

§ 3
Obowiązki personelu Schroniska

 1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt a swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w Schronisku jak i poza nim powinni dawać przykład wzorowego obchodzenia się ze zwierzętami.
 2. Pracownik Schroniska zobowiązany jest do poszanowania i respektowania praw zwierząt oraz wykazywania najwyższego zaangażowania na rzecz opieki nad zwierzętami.
 3. Pracownicy Schroniska zobowiązani są do właściwej opieki nad zwierzętami, zapewnienia im godnych warunków bytowania oraz możliwości wyrażania naturalnego, zgodnego z ich gatunkiem lub rasą, zachowania.
 4. Pracownik sprawujący opiekę nad zwierzętami winien posiadać wiedzę i znajomość problematyki dotyczącej jego potrzeb bytowych oraz posiadać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych ( m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia).
 5. Pracownik musi być wyczulony i żywo reagować na potrzeby zwierząt - nigdy nie wolno mu przejść obojętnie obok zwierzęcia potrzebującego, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy (bez względu na to na jakim stanowisku jest zatrudniony).
 6. W sprawach trudnych dotyczących zwierzęcia, pracownik winien zasięgnąć opinii i rady współpracowników oraz przełożonych a jeżeli pracownik nie jest w stanie udzielić pomocy zwierzęciu samodzielnie to jest zobowiązany powiadomić osobę kompetentną.
 7. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem wymówienia pracy personelowi Schroniska.

§ 4
Przyjmowanie i wydawanie zwierząt do Schroniska

 1. Do Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, których stan zdrowia pozwala na przyjęcie, tj. gdy brak jest przeciwwskazań lekarskich. Zwierzęta mogą być dostarczane wyłącznie przez:
  a) pogotowie interwencyjne Straży Miejskiej oraz przez Policję, z terenu miasta Przemyśla,
  b) uprawnione podmioty z innych gmin na podstawie zawartych porozumień.
 2. Zwierzęta są przyjmowane przez Kierownika lub wskazanego przez niego pracownika a każde dostarczone zwierzę zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty i okoliczności przyjęcia.
 3. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które pogryzły człowieka lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.
 4. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli. Jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Kierownik Schroniska może podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia od właściciela. W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do:
  a) przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie,
  b) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia (o ile posiada),
  c) udzielenia wyczerpujących informacji o zwierzęciu,
  e) podpisania dokumentu zrzeczenia się praw własności do oddawanego zwierzęcia.
 5. Schronisko prowadzi kartoteki zwierząt przebywających w Schronisku, zawierające nr ewidencyjny zwierzęcia, nr mikroczipu (lub tatuażu), opis jego wyglądu, datę przybycia lub przyjęcia do Schroniska, wraz z jego opisem zewnętrznym, miejscem i okolicznością znalezienia, informacją o dokonanych zabiegach weterynaryjnych (szczególnie szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz dokonanej sterylizacji/kastracji), datę i okoliczności opuszczenia Schroniska lub zgonu.
 6. Po przybyciu zwierzęcia do Schroniska podejmuje się próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie oznakowania zwierzęcia i/lub zapisanych w bazie danych osobowych właściciela.
 7. Po nawiązaniu kontaktu z ustalonym właścicielem zobowiązany jest on do natychmiastowego odebrania zwierzęcia oraz pokrycia kosztów wyłapania i jego pobytu w Schronisku.
 8. Przy braku możliwości natychmiastowego ustalenia właściciela zwierzę przebywa w Schronisku, gdzie jest zapewniona niezbędna opieka (w tym lekarsko-weterynaryjna) i utrzymywane jest przez 14 dni celem odnalezienia właściciela. Po tym okresie zwierzę może być oddane do adopcji.
 9. Szczegółowe zasady adopcji oraz wydawania zwierząt stanowi „Regulamin wydawania zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach” wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 września 2015 r.

§ 5
Zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz higiena i pielęgnacja zwierząt

 1. Schronisko ściśle współpracuje z lecznicami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki oraz leczenia zwierząt przebywających w Schronisku.
 2. Zwierzęta w Schronisku powinny być regularnie odrobaczane, odpchlanie, odkleszczanie oraz szczepione przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
 3. Każde nowo przyjęte zwierzę powyżej 3 miesiąca życia poddawane jest 14 dniowej kwarantannie i zabiegom profilaktycznym a następnie szczepieniu przeciwko wściekliźnie i w miarę możliwości innym chorobom.
 4. Termin i kolejność poszczególnych zabiegów jest uzależniony od stanu zdrowia zwierzęcia oraz warunków i możliwości Schroniska.
 5. Szczepienia ochronne prowadzone są po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii oraz według powszechnie obowiązujących zasad lekarsko-weterynaryjnych.
 6. Bezdomne psy i koty przebywające w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, po 14 dniach obowiązkowej kwarantanny, licząc od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, i spełnieniu warunku braku przeciwwskazań lekarskich do wykonania zabiegu, kwalifikowane są do przeprowadzenia sterylizacji/kastracji. Zabiegi wykonuje się u zwierząt dojrzałych płciowo. Zabiegami obejmuje się wszystkie dorosłe samice, a w przypadku samców kwalifikacja do zabiegu wynika z nadmiernej agresywności lub innych wskazań lekarza weterynarii.
 7. Współpracujący ze Schroniskiem lekarz weterynarii ma prawo uśpić zwierzę, kierując się własnym sumieniem i doświadczeniem. Zwierzęta nieuleczalnie chore oraz z kalectwem, które powoduje cierpienie, będą usypiane lub przekazywane do fundacji/stowarzyszeń zajmujących się tego typu przypadkami. W każdym przypadku zostanie to zrobione z zachowaniem zapisu ustawy o ochronie zwierząt oraz w konsultacji z kierownikiem Schroniska.
 8. W Schronisku funkcjonują i przestrzegane są szczegółowe zasady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 9. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta powinny być odseparowane według następujących kryteriów:
  a) zwierzęta na kwarantannie,
  b) psy od kotów,
  c) zwierzęta chore lub ranne od zwierząt zdrowych,
  d) szczeniaki i kotki od zwierząt dorosłych (wyjątkiem są młode osobniki karmione jeszcze przez matki),
  e) samce od samic mających cieczkę, zwierzęta agresywne od wszystkich innych,
  f) gatunki, które źle ze sobą współżyją (np. psy i koty) powinny być umieszczone tak aby nie mogły się nawzajem widzieć lub czuć.
 10. Segregowanie zwierząt według gatunków, ras, wielkości, temperamentu oraz wszystkich innych istotnych cech posiadanych przez dane zwierzę, winno mieć na celu unikanie sytuacji prowadzących do walk, kryć i innych sytuacji niekorzystnych zarówno dla zwierzęcia jak i Schroniska.
 11. Dla zapewnienia najlepszych potrzeb bytowych zwierząt, pracownik Schroniska zobowiązany jest do przestrzegania m.in.:
 • właściwych zasad pojenia i karmienia zwierząt,
 • zasad dotyczących kwarantanny, profilaktyki, zwalczania chorób zakaźnych, odkażania boksów i pomieszczeń,
 • zasad dotyczących czystości i pielęgnacji zwierząt, m.in. bieżącego usuwania nieczystości, utrzymywania boksów, kojców, wybiegów i pomieszczeń w czystości oraz odświeżania lub wymieniania posłań zwierząt aby były czyste i suche,
 • stosowania wskazanych przez lekarza weterynarii leków lub zabiegów u zwierząt podlegających leczeniu lub rehabilitacji jak również niezwłocznego informowania osoby kompetentne o każdych zauważonych u zwierząt objawach chorobowych lub nietypowych zachowaniach,
 • zapewnienia codziennej możliwości przebywania zwierzętom na wybiegu.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w drodze zarządzenia zmieniającego.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFRegulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz dokument w formacie PDF. (4,86MB)