Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin wydawania zwierząd ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

§ 1

Zwierzęta ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach mogą zostać wydane do adopcji:
a) wyłącznie osobie pełnoletniej, która ukończyła 18 lat i może potwierdzić swoją tożsamość obowiązującym dokumentem.
b) dotychczasowemu właścicielowi w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia, po udowodnieniu lub uprawdopodobnieniu, że zwierzę jest jego własnością (książeczka zdrowia, aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zdjęcia).
c) nowemu właścicielowi po okresie 14-dniowej kwarantanny.

§ 2

1. Zwierzęta wydawane są wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz w miarę możliwości i posiadanej przez Schronisko dokumentacji wraz z wypisem zawierającym informacje o przeprowadzonych zabiegach i szczepieniach profilaktycznych.
2. Obowiązek wydania zwierzęcia przez Schronisko wraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie nie dotyczy zwierząt, które w ocenie współpracującego ze Schroniskiem lekarza weterynarii:
a) nie powinny być poddane takim zabiegom z uwagi na podeszły wiek,
b) są zbyt młode na przeprowadzenie takich zabiegów,
c) zabieg taki nie jest możliwy ze względu na ich stan zdrowia lub innych przeciwskazań medycznych.
3. Kocięta i szczenięta mogą zostać wydane do adopcji z pominięciem 14-dniowej kwarantanny po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, który stwierdzi brak objawów klinicznych choroby.
4. Zwierzęta przekazane do adopcji są w dobrym ogólnym stanie zdrowotnym. Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych:
a) przedstawicielom współpracujących ze schroniskiem organizacji, których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.
b) dotychczasowym właścicielom oraz osobom prywatnym, które zadeklarują na piśmie zobowiązanie do leczenia zwierzęcia we własnym zakresie i na własny koszt.
c) gdy lekarz weterynarii i prowadzący Schronisko zdecydują, że wydanie chorego zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego.

§ 3

1. Zwierzęta są wydawane do adopcji bez pobierania jakichkolwiek opłat. Istnieje możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na rzecz Schroniska w formie darowizny. Wysokość darowizny sugeruje upoważniony pracownik i uzależnia ją od wykonanych na danym zwierzęciu zabiegów i szczepień. Każda darowizna powinna być udokumentowana na stosownym formularzu wpłaty.
2. Wydawanie zwierząt odbywa się:
a) codziennie, tj. w dni robocze oraz weekendy w godzinach od 9.00 do 17.00,
b) w dni świąteczne jedynie po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu.
c) w innych godzinach niż podane w przypadku zgłoszenia się właściciela po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu oraz udokumentowaniu własności zwierzęcia.
3. Z czynności wydania zwierzęcia przedstawiciel Schroniska sporządza umowę adopcyjną. W przypadku adopcji zwierząt, podlegających obowiązkowi rejestracji przedstawiciel Schroniska poinformuje nowego właściciela o konieczności rejestracji zwierzęcia we właściwym miejscowo urzędzie.
4. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska, w tym dotychczasowi właściciele zwierząt, zobowiązani są do:
a) zapoznania się i zaakceptowania regulaminu wydawania zwierząt,
b) oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami co do jego pielęgnacji, żywienia lub ewentualnego leczenia udzielonymi przez przedstawiciela Schroniska a tym samym zrzeczenia się wszelkich roszczeń wobec Schroniska w związku ze stanem zwierzęcia po podpisaniu umowy adopcyjnej.
c) podpisania umowy adopcyjnej,
d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia bazy danych zwierząt i ich opiekunów w Schronisku,
e) wyrażenia zgody na wizyty w miejscu pobytu zwierzęcia przez przedstawiciela Schroniska lub współpracujących ze schroniskiem organizacji, których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt,
f) posiadania odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (środka transportu, kagańca, smyczy, szelek, klatki transportowej, itp.).

§ 4

1. Zwierząt nie wydaje się osobom:
a) niepełnoletnim,
b) nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających,
c) agresywnym lub znanym z niewłaściwego i niehumanitarnego traktowania zwierząt,
d) którym wcześniej zostało odebrane zwierzę z powodu znęcania się nad nim  lub z  powodu braku należytej opieki,
e) które co najmniej raz zwracały adoptowane zwierzę lub  odmówiły odebrania ze schroniska zwierząt stanowiących ich własność.
f) co do których istnieje podejrzenie handlu zwierzętami, prowadzenia lub chęci założenia hodowli,
g) co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki i warunków bytowania,
h) nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia.
2. Nie wydaje się:
a) szczennych suk i kotek, szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia. Zakaz ten nie dotyczy dawnych opiekunów,
b) psów na łańcuch oraz zwierząt do warunków gorszych od tych, jakie jest w stanie zapewnić im schronisko,
c) zwierząt „na prezent” - przyszły opiekun powinien zgłosić się do Schroniska osobiście,
d) psów w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że będą przeznaczone do polowań lub pilnowania pól, pastwisk, ogrodów, itp. przed dzikimi zwierzętami,
e) psów w przypadku gdy istnieją przesłanki, że będą wykorzystywane do walk lub niehumanitarnej tresury,
f) psów i kotów gdy istnieje podejrzenie o wykorzystywanie ich do eksperymentów, praktyk zoofilskich lub innych czynności zabronionych prawem bądź etycznie i moralnie wątpliwych.
3. Przedstawiciel Schroniska, po przeprowadzonym wywiadzie z osobą wyrażającą chęć wzięcia zwierzęcia ze Schroniska:
a) może ze względu na jego dobro, odmówić wydania zwierzęcia bez podania przyczyn,
b) zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę na osoby zainteresowane psami obronnymi, dużymi, agresywnymi lub uznawanymi za niebezpieczne jak też na osoby, które w krótkich odstępach czasu mogły adoptować więcej zwierząt ze Schroniska,
c) może odmówić wydania zwierzęcia podczas pierwszej wizyty informując potencjalnego adoptującego o konieczności ponownej wizyty celem bliższego zapoznania się ze zwierzęciem, oswojenia zwierzęcia z przyszłym opiekunem lub koniecznością dostosowania warunków w docelowym miejscu pobytu zwierzęcia przez przyszłego opiekuna.
d) może zwrócić się do potencjalnego adoptującego o wypełnienie ankiety przed adopcyjnej oraz o wyrażenie zgody przez taką osobę na dokonanie wizyty przed adopcyjnej w miejscu przyszłego pobytu zwierzęcia w celu sprawdzenia warunków. Odmowa wypełnienia ankiety lub brak zgody na wizytę przed adopcyjną jest równoznaczne z nie wydaniem zwierzęcia takiej osobie.
e) poinformuje taką osobę o obowiązkach związanych z zapewnieniem właściwej opieki zwierzęciu jak również odpowiedzialności karnej za niewłaściwe traktowanie zwierzęcia, przetrzymywanie w nieodpowiednich warunkach lub porzucenie zwierzęcia.
f) może dokonać rezerwacji zwierzęcia dla potencjalnego adoptującego na okres 7 dni, w czasie których  zainteresowany zobowiązuje się do zaadoptowania zwierzęcia lub niezwłocznego poinformowania Schroniska o rezygnacji z rezerwacji.

§ 5

1. Zwierzę ze Schroniska może być wydane jedynie osobom, które są w stanie zapewnić zwierzęciu prawidłową opiekę.
2. Schronisko zastrzega sobie prawo do wizyty w miejscu pobytu zwierzęcia przez przedstawiciela Schroniska lub współpracujących ze schroniskiem organizacji, których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.
3. Schronisko zastrzega sobie prawo do odebrania kota lub psa w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków lub nieprawdziwych danych podanych w umowie adopcyjnej.
4. Na osobie, której zostanie wydane zwierzę ze Schroniska spoczywa obowiązek:
a) traktowania zwierzęcia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
b) zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego codziennego pożywienia, czystej wody, ciepłego schronienia i warunków bytowania,
c) zapewnienia opieki weterynaryjnej (regularne szczepienie, odrobaczanie, wizyty kontrolne w lecznicy, etc.),
d) zapewnienia akceptacji zwierzęcia przez wszystkich domowników,
e) uzupełnienia wiedzy na temat zachowań, komunikacji i potrzeb zwierzęcia oraz odpowiedniej opieki i żywienia poprzez zapoznanie się z literaturą fachową lub udział w szkoleniu,
f) w przypadku zwierząt wychodzących wyposażenia ich w adresówkę lub obróżkę z numerem telefonu lub/i adresem,
g) poinformowania Schroniska o zaginięciu zwierzęcia lub zmianie adresu pobytu.

§ 6

1. W przypadku naruszeń postanowień umowy noszących znamiona czynu zabronionego lub naruszenia ustawy o ochronie zwierząt przez Adoptującego, Schronisko zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania i odpowiednich instytucji.
2.  Adoptujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy adopcyjnej.

PDFRegulamin wydawania zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz plik w formacie *.PDF (1,53MB)