Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Wolontariatu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Załącznik do Zarządzenia 04/2015
 

Regulamin  wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach
 
Postanowienia ogólne

§1


1. Regulamin określa zasady organizacji i wykonywania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wolontariatu, dla swej ważności, wymagają formy pisemnej.
3. Organizację i wykonywanie niektórych czynności mogą określać szczegółowe instrukcje postępowania.
4. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy, względami bezpieczeństwa ludzi i zwierząt lub zaleceniami weterynaryjnymi pracownicy schroniska uprawnieni są do doraźnego ograniczenia lub wstrzymania pracy wolontariuszy w placówce.
5. Zasadniczym priorytetem wszystkich osób pracujących na rzecz Schroniska dla Zwierząt powinno być bezwzględne poszanowanie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.  ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.);
2. schronisku – rozumie się przez to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach;
3. wolontariuszu - rozumie się przez to osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje w schronisku świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
4. koordynatorze wolontariatu - rozumie się przez to osobę wyznaczoną w schronisku do zajmowania się sprawami związanymi z organizowaniem wolontariatu;
5. porozumieniu - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wolontariuszami a schroniskiem określającą   w szczególności zakres obowiązków, czas jej obowiązywania, sposób i czas wykonywania świadczeń oraz inne indywidualnie udzielone upoważnienia;
6. ankiecie - rozumie się przez to ankietę kandydata na wolontariusza;
7. opiekunie - rozumie się przez to opiekuna zwierząt będącego pracownikiem schroniska;

§3

1. Wolontariusz pracuje społecznie, za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, jak również nie pobiera opłat od innych osób, z którymi styka się podczas lub w związku wykonywaniem świadczeń na rzecz schroniska.
2. Wartość świadczeń wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz schroniska w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

§4

1. Praca wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowego personelu schroniska, którego poszczególni pracownicy pełnią rolę bezpośrednich przełożonych wolontariuszy.
2. Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności.
3.  Zadaniem wolontariatu jest wspieranie działalności schroniska w następującym zakresie:
a) socjalizacji zwierząt (podczas zabawy z kotami i spacerami z psami);
b) pielęgnacji zwierząt ( wykonywanie zabiegów higienicznych np. czyszczenia, szczotkowania i strzyżenia sierści);
c) wykonywania prac porządkowych;
d) wspomagania opieki weterynaryjnej (zgłaszanie dostrzeżonych problemów zdrowotnych zwierząt, pomoc w zleconych czynnościach weterynaryjnych);
e) wspierania adopcji zwierząt (wykonywanie zdjęć zwierząt, opracowywanie i umieszczanie w mediach wizytówek zwierząt);
f) promocji działalności schroniska (pomoc w przygotowaniu i rozprowadzaniu ulotek, plakatów i innych materiałów informacyjnych, udział w imprezach poza schroniskiem);
4. W zakresie zadań nie ujętych jednoznacznie w porozumieniu wolontariusz może podejmować działania wyłącznie po uzyskaniu, indywidualnie wydanej zgody przez Kierownika Schroniska lub innego upoważnionego pracownika.
5. Podejmowanie przez wolontariusza czynności określonych w porozumieniu i innych upoważnieniach odbywa się po ich jednoznacznym uzgodnieniu z przełożonym, w szczególności zaś niedopuszczalne jest samowolne przenoszenie zwierząt do innych boksów itp. miejsc pobytu.
6. Do reprezentowania schroniska na zewnątrz, w sprawach wykraczających poza zakres porozumienia, wolontariusz musi uzyskać pisemnie upoważnienie Kierownika Schroniska.
7. Wolontariusz zobowiązany jest wykonywać polecenia przełożonych oraz stosować się do bieżąco wydawanych zaleceń.
8. W trakcie oraz po rozwiązaniu porozumienia wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych w związku z pracą.
9. Nieprzestrzeganie nakazu zachowania tajemnicy skutkować będzie wydaleniem wolontariusza ze schroniska ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa odwołania.
10. Wolontariusz zobowiązany jest dbać o powierzone mienie, a wszelkie uszkodzenia mienia zgłaszać bezzwłocznie.
11. W sprawach spornych i nie należących do kompetencji osób wskazanych w niniejszym regulaminie oraz innych obowiązujących w placówce aktach rozstrzygnięcia dokonuje wyłącznie Kierownik Schroniska.
12. Na żądanie wolontariusza schronisko ma obowiązek wydać zaświadczenie o wykonanych świadczeniach.
13. Informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować Siena tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym schroniska. Jako dopuszczalną formę komunikacji ustanawia się także wymianę korespondencji drogą elektroniczną przy użyciu adresu podanego w porozumieniu(mail).
14. Porozumienie nie daje wolontariuszowi prawa do reprezentacji schroniska w sprawach dotyczących spraw majątkowych.
15. Podpisanie porozumienia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do przestrzegania regulaminu oraz akceptacji jego zapisów.

NABÓR

§5

1. Nabór wolontariuszy prowadzony jest na podstawie oceny zapotrzebowania Schroniska.
2. Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące wymagania:
- lubi zwierzęta;
- nie posiada przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami:
- ukończyła 18 lat;
- dysponuje pełną zdolność do czynności prawnych;
- zapoznała się i zobowiązała do przestrzegania zasad organizacji schroniska;
- złoży koordynatorowi wypełnioną i podpisaną ankietę;
- nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania lub pracy ze zwierzętami.
W uzasadnionych przypadkach, związanych ze specyfiką oferty pracy wolontariusza i jego doświadczeniem, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt może odstąpić od części ww. wymagań lub rozszerzyć ich zakres.
3. Osoba, która ukończyła 15 lat, pod warunkiem przedstawienia zezwolenia rodziców/opiekunów prawnych na wykonywanie świadczeń przez niepełnoletniego wolontariusza, może zostać wolontariuszem zajmującym się jedynie umieszczaniem ogłoszeń o zwierzętach przebywających schronisku.
4. Wstępna ocena kwalifikacji kandydata jest prowadzona na podstawie:
-  treści wypełnionej i podpisanej ankiety;
- rekomendacji wolontariuszy Schroniska i organizacji pozarządowych;
- dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności
- rozmowy wstępnej weryfikującej wiedzę i predyspozycje kandydata.
5. Na podstawie wstępnej oceny kwalifikacji kandydata Kierownik Schroniska podejmuje decyzję o zatwierdzeniu kandydatury lub jej odrzuceniu i zawiadamia o tym kandydata.
6.  W przypadku pozytywnej oceny kandydata, Kierownik Schroniska zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas określony, trwający do 6 miesięcy.
7. Po okresie 6 miesięcy decyzję o dalszym wykonywaniu zadań wolontariatu podejmuje Kierownik Schroniska po zasięgnięciu opinii opiekunów i innych pracowników schroniska.
8. W przypadku negatywnej oceny pracy wolontariusza może on ponownie starać się o przyjęcie w poczet wolontariuszy nie wcześniej niż po roku od podjęcia takiego rozstrzygnięcia.

Szczegółowa organizacja pracy wolontariatu
§6

1. W czasie pracy wolontariusz zobowiązany jest:
a) Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych regulaminów oraz zasad współżycia społecznego;
b) Stosować się do poleceń wydawanych przez personel schroniska.
2. W zależności od miejsca świadczenia pracy, bezpośrednim przełożonym wolontariusza jest opiekun, pracownik Schroniska lub koordynator.
3. Świadczenie pracy przy zwierzętach przez Wolontariuszy na terenie Schroniska odbywać się może w godzinach 9:00 do 5:00 w okresie letnim (od 1 czerwca od 14 października) oraz 9:00 do 15:00 w okresie zimowym (od 15października do 31 maja ). W czasie obecności odpowiadającego na nadzór nad nimi koordynatora lub pracownika. Wolontariusz może przebywać na terenie Schroniska 20 minut przed i po ww. okresach pracy przy zwierzętach wyłącznie w celu przygotowania, umycia i przebrania się w budynku administracyjnym.
4. W dni świąteczne Schronisko prowadzi jedynie działalność związaną z przyjmowaniem zwierząt przez zawodowy personel placówki, w te dni praca wolontariuszy nie jest wykonywana.
5. Miejscem odbywania wolontariatu jest siedziba schroniska.
6. Wyprowadzanie zwierząt poza teren schroniska ma charakter odstępstwa od zasady wskazanej w pkt. 5  i może być realizowane na wyłączną odpowiedzialność wolontariusza po wcześniejszym uzyskaniu zgody opiekuna lub koordynatora oraz umieszczeniu w dzienniku wyjść informacji kto wyprowadza psa, imieniu psa, dacie oraz godzinie wyjścia i przyjścia.
7. Wolontariusz przychodzi do schroniska przynajmniej raz w miesiącu, na minimum 3 godziny w czasie ustalonym i zobowiązany jest do potwierdzenia podpisem na liście obecności daty i godzin wykonywanych świadczeń, przy czym czas pracy wolontariusza nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dalszych nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia z koordynatorem.
9. Wolontariuszom przysługuje prawo przekazywania do dokumentacji zwierzęcia notatek zawierających oceny cech jego charakteru, innych informacji o zwierzęciu.
10. Jednocześnie na terenie Schroniska pracę świadczyć może w dni powszednie, soboty, niedziele:
a) do 5 wolontariuszy zajmujących się psami,
b) do 2 wolontariuszy zajmujących się kotami.
11. Jednocześnie na terenie sektora pracę świadczyć może do 2 wolontariuszy.
12. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren kwarantanny dla wolontariuszy.

Zawieszenie oraz zakończenie pracy na zasadzie wolontariatu
§7

1. Rozwiązanie porozumienia następuje w przypadku:
a) upływu terminu zaznaczonego w porozumieniu,
b) pisemnej rezygnacji złożonej przez wolontariusza,
c) upływu 2 miesięcy nieusprawiedliwionej nieobecności wolontariusza w schronisku,
d) wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej.
2. W przypadku podejrzenia naruszenia zobowiązań podjętych przez wolontariusza, na czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, nie dłuższy niż 2 miesiące, schronisku przysługuje prawo zawieszenia porozumienia.
3. W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań podjętych przez wolontariusza schronisku przysługuje prawo rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

Pliki do pobrania


PDFRegulamin Wolontariatu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz plik w formacie PDF. (354,45KB)

PDFInstrukcja pracy dla Wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz plik w formacie PDF (357,14KB)