Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kodeks etyczny Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/2016
z dnia 2 lutego 2016 r.


 
Kodeks etyczny pracownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach
PREAMBUŁA

Kodeks etyczny pracownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach zwany dalej Kodeksem zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania  pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Szacunek dla tych wartości, przestrzeganie zasad i utrzymywanie wyznaczonych standardów ma tworzyć właściwe relacje pomiędzy pracownikami, budować partnerskie stosunki pomiędzy pracownikami, wolontariuszami, partnerami oraz  resztą społeczeństwa a także służyć dobru przebywających w Schronisku zwierząt.
Niniejszy Kodeks, nie jest tylko zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lecz stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Schroniska zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, w relacjach z przełożonymi, współpracownikami, partnerami Schroniska oraz w postępowaniu wobec zwierząt.

§1
Cele Kodeksu etycznego.

Celem Kodeksu jest:
1. Ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach (zwanego dalej Schroniskiem), wypełniając na co dzień swoje obowiązki.
2. Wspieranie pracowników w prawidłowym wypełnianiu tych standardów.
3. Budowanie świadomości pracowników, współpracowników i partnerów o zasadach etycznych obowiązujących w Schronisku.
4. Ograniczenie i likwidacja niewłaściwych zjawisk mogących występować w relacjach pomiędzy pracownikami oraz przełożonymi, a także w kontaktach z wolontariuszami i partnerami Schroniska.
5. Uzyskanie wysokiego poziomu usług świadczonych przez pracowników Schroniska na rzecz jego podopiecznych tj. przebywających w Schronisku zwierząt.
6. Zwiększenie zaufania dla działalności placówki.

§2
Ogólna postawa i sposób postępowania pracownika Schroniska.

1. Pracownika Schroniska  powinno cechować wysokie morale zawodowe i osobiste.
2. Pracownik Schroniska wykonuje obowiązki rzetelnie i sprawnie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
3. Obowiązkiem każdego pracownika Schroniska  jest posiadanie i doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.
4. Pracownik Schroniska powinien wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i talent w celu jak najlepszego świadczenia pracy.
5. Pracownik Schroniska zobowiązany jest kierować się dobrem zakładu pracy  i przebywających tutaj zwierząt.
6. Pracownik Schroniska zobowiązany jest przeciwstawiać się zjawiskom dyskryminacji i przemocy oraz niewłaściwego, nieetycznego, niehumanitarnego, moralnie nagannego i niezgodnego z prawem postępowania zarówno w stosunku do ludzi jak i zwierząt.
7. Pracownik winien dbać o zarówno o wizerunek własny jak i Schroniska.
8. Pracownik Schroniska pełniąc swoje obowiązki nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych ani osobistych ani nie przyjmuje żadnych zobowiązań z tytułu zajmowanego stanowiska lub wynikających z  pokrewieństwa lub znajomości.
9. Swoim działaniem pracownik nie może narażać Schronisko na straty finansowe i rzeczowe.
10. Pracownik Schroniska ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, działa uczciwie i rozsądnie, zarządzając powierzonym majątkiem i środkami wykazuje należytą staranność i gospodarność, nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia w celach prywatnych, zaś o próbach marnotrawstwa, defraudacji środków, nadużyć lub korupcji informuje bezpośredniego przełożonego.
11. Pracownik Schroniska zachowuje w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podlegające ochronie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

§3
Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec podopiecznych  zwierząt Schroniska.

1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach jest miejscem pobytu porzuconych, niechcianych lub zagubionych psów i kotów. Pracownicy Schroniska zobowiązani są do właściwej opieki nad zwierzętami poprzez łączne zachowanie podstawowych wartości, którymi są wolność zwierzęcia od głodu, wolność od bólu, wolność od chorób, wolność od stresu, zapewnienie godnych warunków ich bytowania oraz możliwości wyrażania naturalnego, zgodnego z ich gatunkiem lub rasą,  zachowania.
2. Dla zapewnienia najlepszych potrzeb bytowych zwierząt, pracownik zobowiązany jest do przestrzegania m.in.:
- właściwych zasad pojenia i karmienia zwierząt (zgodnych z normami odpowiednimi dla gatunku, rasy, wieku i wielkości zwierzęcia),
- zasad dotyczących kwarantanny, profilaktyki, zwalczania chorób zakaźnych, odkażania boksów i pomieszczeń,
- zasad dotyczących czystości i pielęgnacji zwierząt, m.in. bieżącego usuwania nieczystości, utrzymywania boksów, kojców, wybiegów i pomieszczeń w czystości oraz odświeżania lub wymieniania posłań zwierząt aby były czyste i suche,
- stosowania wskazanych przez lekarza weterynarii leków lub zabiegów u zwierząt podlegających leczeniu lub rehabilitacji jak również niezwłocznego informowania osoby kompetentne o każdych zauważonych u zwierząt objawach chorobowych lub nietypowych zachowaniach,
- zapewnienia codziennej możliwości przebywania zwierzętom na wybiegu.  
3. Każdy pracownik Schroniska powinien odznaczać się wyjątkowo przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt zarówno na terenie Schroniska jak i swoim codziennym życiu poza miejscem pracy.
4. Pracownik Schroniska zobowiązany jest do poszanowania i respektowania praw zwierząt oraz wykazywania najwyższego zaangażowania na rzecz opieki nad zwierzętami.
5. Praca z bezdomnymi zwierzętami powinna być postrzegana jako służba na rzecz bezbronnych i skrzywdzonych istot a wszelkie brutalne lub niehumanitarne traktowanie zwierząt jest surowo zabronione.
6. Pracownik sprawujący opiekę nad zwierzętami winien posiadać wiedzę i znajomość problematyki dotyczącej jego potrzeb bytowych oraz posiadać umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych ( m.in. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia).
7. Pracownik musi być wyczulony i żywo reagować na potrzeby zwierząt - nigdy nie wolno mu przejść obojętnie obok zwierzęcia potrzebującego, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy (bez względu na to na jakim stanowisku jest zatrudniony).
8. W sprawach trudnych dotyczących zwierzęcia, pracownik winien zasięgnąć opinii i rady współpracowników oraz przełożonych a jeżeli pracownik nie jest w stanie udzielić pomocy zwierzęciu samodzielnie to  jest zobowiązany powiadomić osobę kompetentną.

§4
Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec współpracowników.

W zakresie odpowiedzialności etycznej wobec współpracowników pracownik Schroniska powinien:
1) respektować wiedzę i doświadczenie innych osób,
2) wspierać młodszych stażem współpracowników swoją wiedzą i doświadczeniem,
3) przestrzegać zasady lojalności zawodowej i osobistej oraz wzajemnej uczciwości względem współpracowników,
4) współpracować z innymi i budować klimat wzajemnej współpracy, m.in. poprzez nie pozostawiania współpracownika samego w czasie godzin pracy z całym ciężarem obowiązków wobec Schroniska i zwierząt,
5) nie nadużywać prawa do dni wolnych, szczególnie kiedy powoduje to zagrożenie dla funkcjonowania Schroniska oraz zapewnienia prawidłowej opieki nad zwierzętami (urlop na żądanie),
6) unikać sporów, kłótni i bezpodstawnych oskarżeń, tworzenia plotek i insynuacji o współpracownikach, naruszających ich dobre imię,
7) budować relacje wzajemnego szacunku, szczególnie w przypadkach zależności służbowej,
8) zajmować krytyczne stanowisko w stosunku do osób naruszających zasady niniejszego Kodeksu, dobrych obyczajów i prawa polskiego.
9) przeciwdziałać wszelkim formom mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego i innym sposobom wyrządzania krzywdy.
10) Pracownik Schroniska zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy w sprawach poufnych oraz intymnych dotyczących współpracowników. Zasada ta, nie dotyczy sytuacji, w których ujawnienie tych informacji leży w interesie Schroniska, a nie ujawnienie ich może zagrażać życiu i zdrowiu zwierząt lub stoi w sprzeczności z interesem społecznym.

§5
Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec pracodawcy.

1. Pracownik Schroniska powinien przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o pracę, regulaminów, instrukcji i procedur oraz uzgodnień podjętych wobec instytucji zatrudniającej i jej personelu kierowniczego.
2. Pracownik jest lojalny wobec Schroniska i zwierzchników, sumiennie i starannie wypełnia polecenia przełożonego, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
3. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, które w jego przekonaniu stanowiłyby przestępstwo, wykroczenie lub groziłyby niepowetowanymi stratami.
4. Pracownik Schroniska dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności.
5. Pracownik nie podejmuje żadnych działań ani nie zawiera żadnych zobowiązań, które stałyby w sprzeczności z interesem Schroniska.
6. Pracownik powinien ciągle dążyć do usprawnienia funkcjonowania Schroniska i poprawy efektywności świadczeń podejmowanych na rzecz przebywających w nim zwierząt.
7. Pracownik powinien dbać o estetykę wnętrz i otoczenia Schroniska oraz szanować i wspierać wysiłki innych pracowników czynione w tym kierunku.
8. Pracownik powinien w swojej pracy dbać o oszczędne gospodarowanie wszelkimi środkami, wyposażeniem, materiałami, wodą, energią cieplną i elektryczną.
9. Pracownik Schroniska zobowiązany jest do poinformowania przełożonego o wszelkich formach mobbingu, dyskryminacji, molestowania seksualnego i innych sposobach wyrządzania krzywdy.

§6
Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec wolontariuszy i partnerów Schroniska.

1. Wolontariat jest świadomym i dobrowolnym świadczeniem na rzecz Schroniska, wykonywanym przez ludzi zaangażowanych w to bezinteresownie, mającym na względzie dobro Schroniska i przebywających tutaj zwierząt.
2. Pracownik powinien utrzymywać pozytywne stosunki z wolontariuszami i partnerami Schroniska, budować zaufanie do Schroniska, podejmowanych tutaj działań, wykonywanych prac i postawy pracowników i wolontariuszy wobec ich obowiązków.
3. Pracownik powinien dbać aby przestrzegane były prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie oraz Instrukcji pracy wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.
4. Obecność wolontariuszy na terenie Schroniska oraz wykonywane przez nich świadczenia muszą odbywać się z pełnym poszanowaniem przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, procedur Schroniska, wynikających m.in. ze statutu i regulaminu Schroniska, Regulaminu wolontariatu oraz Instrukcji pracy wolontariuszy w Schronisku oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”, nie jest to praca w rozumieniu Kodeksu Pracy a wolontariusz nie jest pracownikiem Schroniska.
6. Wolontariusz ma prawo mówić otwarcie i pytać pracownika o rzeczy, których może nie rozumieć, jednak nie powinien krytykować ani podważać rzeczy, które mogą mieć swoje uzasadnienie wynikające z przepisów, regulaminów, poleceń kierownika Schroniska lub zaleceń weterynaryjnych. Pracownik Schroniska powinien wysłuchać sugestii, uwag i pytań wolontariuszy ale nie może wykonywać ich poleceń gdyż takowe może wydawać jedynie pracodawca. Wolontariusz zaś powinien stosować się do poleceń pracowników Schroniska i uzgadniać z nimi wykonywane prace.
7. Pracownicy i wolontariusze powinni działać zespołowo, dzielić się pomysłami, twórczo podchodzić do rozwiązywania problemów, dzielić się swoim doświadczeniem, wzajemnie sobie pomagać, postępować w zgodzie z najlepszymi zasadami życia społecznego.

§7
Przepisy końcowe.

1. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik, który wskutek postępowania zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykuje utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań Schroniska.
2. Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.
3. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
4. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie pracownik powinien postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:
- Statucie i Regulaminie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach,
- Regulaminie Wolontariatu i Instrukcji pracy wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach,
- Regulaminie wydawania zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach,
- Ustawie o ochronie zwierząt oraz obowiązujących przepisach prawa.
5. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu każdego pracownika, a pracownik potwierdza znajomość kodeksu swoim podpisem pod oświadczeniem, które zostaje załączone do jego akt osobowych.

Pliki do pobrania


PDFKodeks etyczny Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz plik w formacie PDF. (2,47MB)