Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

STATUT
jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”


§1

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zwane dalej Schroniskiem jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Przemyśl i działa na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm).
2.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm).
3.    Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856).
4.    Uchwały Nr 108/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”.
5.    niniejszego statutu.


§2

1.    Siedzibą Schroniska jest miejscowość Orzechowce 3; 37-712 Orzechowce.
2.    Schronisko prowadzi działalność statutową na terenie swojej siedziby i miasta Przemyśla.

§3

Przedmiotem działalności Schroniska jest:
1)    podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Przemyśla,
2)    prowadzenie wśród mieszkańców miasta Przemyśla , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
3)    podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt adoptowanych ze schroniska,
4)    inicjowanie działalności w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych dla Schroniska,
5)    przeprowadzanie w miarę możliwości zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt,
6)    poszukiwanie właścicieli, nowych właścicieli lub opiekunów dla zwierząt w celu zapobiegania ich bezdomności,
7)    współpraca ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, a w szczególności wścieklizny,
8)    współpraca z zakładami leczniczymi dla zwierząt, w tym m.in. w zakresie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt,
9)    współpraca ze służbami porządkowymi i technicznymi Gminy Miejskiej Przemyśl obejmująca zapobieganie bezdomności zwierząt oraz niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom domowym, poszkodowanym w wypadkach,
10)    znakowanie i rejestrowanie psów znajdujących się w Schronisku, w celu ich identyfikacji,
11)    współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt,
12)    organizowanie wolontariatu w Schronisku i nadzorowanie zajęć wolontariuszy,
13)    usypianie zwierząt przebywających w Schronisku w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art. 33 ustawy z dnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

§4

Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowe zasady organizacji i działalności Schroniska określa Kierownik Schroniska w Regulaminie Organizacyjnym.

§5

1.    Pracą Schroniska kieruje Kierownik.
W razie nieobecności Kierownika Schroniska zastępuje go Główna Księgowa.
2.    Kierownika Schroniska zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Przemyśla.
Prezydent Miasta Przemyśla lub upoważniona przez niego osoba dokonuje wobec Kierownika Schroniska wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3.    Schronisko jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Kodeksu Pracy, a Kierownik Schroniska wykonuje wobec pracowników Schroniska wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

§6

1.    Kierownik Schroniska, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2.    Kierownik Schroniska odpowiada za należyte zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie mienia będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, a będącego w posiadaniu Schroniska.
3.    Do kompetencji Kierownika Schroniska należy w szczególności:
a)    kierowanie działalnością Schroniska oraz zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
b)    reprezentowanie Schroniska wobec organów administracji publicznej, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
c)    składanie w imieniu Schroniska oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w zatwierdzonych planach finansowych w ramach posiadanych pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

§7

1.    Schronisko prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz przepisów szczególnych obowiązujących jednostki budżetowe.
2.    Podstawą gospodarki finansowej Schroniska jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Schroniska zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Przemyśla po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
3.    Schronisko prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8

Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Przemyśla.

§9

Kierownik Schroniska ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§10

Zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego nadania.

Pliki do pobrania


PDFStatut Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Pobierz plik w formacie PDF. (1,20MB)