Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomości Stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

MKII/5.72244-18/08/09                                                                                               Przemyśl, dnia 2 marca 2009 r.

 

Na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 43, art. 44, art. 45, art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - w związku z § 1 ust. 3 Uchwały Nr 108/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”

postanawiam

 1. Ustanowić na rzecz „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” z siedzibą w Orzechowcach 3, 37-712 Orzechowce, trwały zarząd na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w miejscowości Orzechowce, gmina Żurawica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Powiatu Przemyśl jako działka nr 605/32 o pow. 7500 ha, nr 605/38 o pow. 0,3800 ha i nr 606 o pow. 0,0200 ha, zabudowanej wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjnym wykonanym w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 123,09 m2 oraz obiektami i urządzeniami służącymi do przetrzymywania zwierząt oraz słupem oświetleniowym wraz z trwałym ogrodzeniem, objętej KW PR1P/00018797/2.
 2. Nieruchomość oddaje się w trwały zarząd z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej należącej do zakresu działania „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”, realizującego określone w statucie cele i zadania w zakresie przyjmowania, przetrzymywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 3. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony.
 4. Cena nieruchomości opisanej w pkt. 1, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 154 364,00 zl.
 5. Ustalić opłatę z tytułu trwałego zarządu w stawce wynoszącej 1 % ceny nieruchomości w wysokości 1543,64 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści trzy złote, 64/100) którą jednostka sprawująca trwały zarząd zobowiązana jest uiszczać w terminie do 31 marca każdego roku. Opłatę za rok bieżący w wysokości 1287,10 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt siedem złotych, 10/100), która została naliczona proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w tym roku okresu trwałego zarządu, należy uiścić w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna.
 6. Opłatę roczną należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu nr 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001.
 7. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości oddanej w trwały zarząd ulegnie zmianie.
 8. Jednostka sprawująca trwały zarząd ma prawo korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
 9. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna.
 10. Ostateczna decyzja stanowi podstawę ujawnienia prawa trwałego zarządu w księdze wieczystej.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr 108/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rada Miejska w Przemyślu utworzyła jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” z siedzibą w Orzechowcach 3, 37-712 Orzechowce. Powyższą uchwałą nadano tej jednostce statut oraz postanowiono o wyposażeniu jej w nieruchomości niezbędne do zakresu działania. Zgodnie z § 1 ust. 3 ww; Uchwały ustalono, że „Schronisko otrzyma w trwały zarząd nieruchomości na mocy odrębnej decyzji oraz środki trwałe i inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia statutowej działalności”.

Nieruchomość przeznaczona na potrzeby Schroniska położona jest w m. Orzechowce, oznaczona jako działka nr 605/32, nr 605/38 i nr 606. Łączna powierzchnia ww. nieruchpmości wynosi 1,1500 ha.

Ww. nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Elektrownia Wiatrowa Orzechowce - nr 3”, wprowadzonym Uchwałą Nr XXXI/315/06 Rady Gminy Żurawica z dnia 23 marca 2006 r. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Żurawica z dnia 10 grudnia 2007 r. znak L.dz. IV 0812/78/2007:

działka nr 605/32 położona jest w części 0,0800 ha w terenach oznaczonych symbolem KD- droga dojazdowa publiczna, natomiast w części 0,6700 ha leży w terenach oznaczonych symbolem Ruz - schronisko dla zwierząt;

działka nr 605/38 położona jest w części 0,0300 ha w terenach oznaczonych symbolem KD- droga dojazdowa publiczna, natomiast w części 0,3500 ha leży w terenach oznaczonych symbolem Ruz - schronisko dla zwierząt;

działka nr 606 położona jest w części 0,0035 ha w terenach oznaczonych symbolem KD-droga dojazdowa publiczna, natomiast w części 0,0165 ha leży w terenach oznaczonych symbolem Ruz - schronisko dla zwierząt.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt realizuje cele i zadania określone w statucie, obejmujące w szczególności: podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Przemyśla, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt, realizowanie programu poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt w celu ograniczenia ich bezdomności oraz współpraca ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (odzwierzęcych), a w szczególności wścieklizny.

Na podstawie art. 82 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z peźn. zm.) , za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. W myśl art. 83 tej ustawy opłaty te określone są w stawce procentowej od ceny nieruchomości w zależności od celu, na jaki oddaje się nieruchomość w trwały zarząd. Ponieważ Schronisko realizuje cele inne niż wymienione w art. 83 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, stąd też opłaty roczne dla tej jednostki zostały naliczone według stawki 1 % ceny nieruchomości.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:

 • korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania,
 • zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego,
 • oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenia na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na okres do 3 lat, lub za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej 3 lat.

Pouczenie

Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością, w przypadku stwierdzenia, że nieruchomość lub jej część stała się jej zbędna, może zgłosić właściwemu Organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu zgodnie z art 47 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością zobowiązana jest do korzystania z nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki z zastosowaniem przepisów w/w ustawy a zwłaszcza art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W razie stwierdzenia, że nieruchomość lub jej część została oddana w najem, dzierżawę lub użyczenie bez uzyskania zgody, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub stwierdzenia innych okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 2 tej ustawy, właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu.

Od decyzji niniejszej służy strome prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu „wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Pliki do pobrania


 PDFDecyzja o ustanowieniu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl. (1,13MB)